Služby

Nabízíme Vám spolehlivou ochranu Vašeho majetku týmem zkušených pracovníků.

• Naše společnost byla založena v roce 1991 jako jedna z prvních českých bezpečnostních firem. V současné době má zhruba 100 zaměstnanců a působí po celém území republiky. Ústředí společnosti je v Kladně. Další stanoviště zásahových vozidel jsou ve Slaném, Rakovníku, Chrudimi, Hlinsku a Náchodě.
• Roční obrat se pohybuje kolem 20 mil. Kč.
• Bezpečnostní služby jsou od počátku hlavní náplní naší činnosti. Jsme schopni je poskytovat v plném rozsahu vlastními silami, komplexně a provázaně tak, aby optimálně splňovaly všechny požadované parametry a měly potřebné předpoklady pro další rozvoj, rozšiřování a zdokonalování v budoucnosti.
• Všichni zaměstnanci procházejí vstupní procedurou zaměřenou na morální, zdravotní (fyzickou i psychickou) a odbornou způsobilost. Trestní bezúhonnost je základní podmínkou pro přijetí. Po nástupu jsou odborně školeni a cvičeni pro předpokládanou činnost a v dalším průběhu zaměstnání jsou průběžně doškolováni a přezkušováni.

• Cennými pomocníky našich strážných jsou pracovní psi s kvalitním odborným výcvikem, potvrzeným řadou trofejí z kynologických soutěží.

• Bezpečnostní agentura G.FOX je také generálním partnerem celorepublikové platformy bezpečnostního systému KRUH, pod jejich polepem provozujeme naše služby

• Na našem vlastním PCO používáme nejmodernější bezpečnostní software JABLONET PRO, díky němuž držíme zdárně krok s nejnovějšími technickými trendy…

Našim cílem je Vaše spokojenost a jistota.

• Naši strážní musí nastupovat k výkonu služby včas, řádně připraveni a odpočati. V dostatečné době před a samozřejmě v průběhu služby nesmí požívat alkohol ani jiné omamné látky. V průběhu služby jsou povinni plně se věnovat služebním úkolům, nesmí se zabývat žádnou činností, která je v rozporu s požadovaným výkonem služby nebo jeho kvalitu snižuje či ohrožuje (soukromé hovory, návštěvy apod.). Službu konají v předepsaném oblečení s předepsanou výzbrojí a výstrojí. Jsou povinni dodržovat výstrojní kázeň a pečovat o osobní upravenost a hygienu.
• Strážní mohou využívat všech dostupných zákonem povolených prostředků k účinné ochraně osob a majetku ve střeženém objektu vždy však s maximálním ohledem na lidské životy a zdraví. Při výkonu služby jsou povinni jednat rázně a nekompromisně, musí však dodržovat zásady slušného jednání a vystupování. Pokud to dovoluje situace, osobám, proti nimž zakročují, se na požádání prokazují služebním průkazem. Při zadržování pachatelů resp. osob podezřelých z páchání trestné činnosti strážní zajišťují součinnost s policejními složkami.
• Pracovní výkony našich zaměstnanců jsou předmětem pravidelných i namátkových (přepadových) kontrol ze strany zkušených řídících pracovníků, z nichž většina působí ve společnosti již od jejího vzniku. Zvýšená pozornost je věnována nočním a víkendovým směnám. Zjištěné závady jsou podkladem pro opatření směřující k trvalému zlepšování kvality služby a pro odpovídající postihy provinilců. Při závažném nebo opakovaném porušení pracovních povinností nekompromisně dochází k ukončení pracovního poměru podle zákoníku práce.
• S cílem prokázat trvalou kvalitu služeb a zvýšit spokojenost našich zákazníků jsme zavedli systém řízení kvality podle ČSN EN ISO 9001:2001.
• Jsme kdykoli připraveni projednávat a řešit Vaše připomínky k výkonu našich služeb, přijímat návrhy na zlepšení, všestranně spolupracovat na odhalování trestné činnosti ve Vaší firmě. Naše pracovníky vedeme k aktivnímu vyhledávaní a upozorňování na kritická místa bezpečnostního systému.
• Pro případ způsobené škody jsme pojištěni do výše 10 mil. Kč
• Dlouhodobě udržujeme korektní vztahy a dobrou spolupráci se státní i městskou policií a místními orgány ve všech oblastech působnosti.

Budeme Vás dobře střežit.

• S cílem vytvořit účinné bariéry k ochraně Vašeho majetku zajistíme fyzickou ostrahu jako organizovaný dohled, pozorování, kontrolu a prověřování činností a událostí probíhajících ve Vašich objektech a jejich bezprostředním okolí našimi pracovníky – strážnými ve sjednaném počtu. Strážné můžeme posílit pracovními psy případně vybavit střelnými zbraněmi. V naléhavém případě si mohou strážní na objektu vyžádat podporu nejbližší motorizované zásahové jednotky našeho pultu centrální ochrany.
• V součinnosti s Vámi provedeme analýzu bezpečnostní situace a podle Vašich požadavků stanovíme metody a způsoby zajištění vysoké efektivnosti ostrahy (systém vnější i vnitřní kontroly, rotace strážných, aj.).
• Vypracujeme směrnici pro výkon ostrahy, která konkrétně určí rozsah a náplň pracovní činnosti strážných a do které zahrneme všechna sjednaná pravidla, zásady a opatření včetně těch, které vyplývají z Vašich vnitřních předpisů, směrnic a pokynů. Vytvoříme a vymezíme tak základní organizační předpoklady pro zabezpečení chráněných zájmů a hodnot ve střeženém objektu, zejména
• režim vstupu a výstupu osob, tj. pravidla kontroly zaměstnanců, pracovních a nepracovních návštěv na vstupech do střeženého objektu, systém kontroly zavazadel případně osobních prohlídek, způsob evidence průchodu osob, postup při ohlašování, odhlašování případně doprovodu návštěv, postup při zjištěném porušení předpisů, zadržení osob a ohlašování případů určeným odpovědným osobám,
• režim vjezdu a výjezdu vozidel, tj. pravidla kontroly vozidel, jejich posádek a nákladu při průjezdu vrátnicí, způsob prověřování oprávněnosti k vjezdu či výjezdu, kontroly kabin a nákladních prostorů vozidel (plomby), prověřování shody přepravních dokladů s nákladem, postup při zjištěném porušení předpisů, odstavování vozidel a ohlašování případů určeným odpovědným osobám,
• klíčový režim, tj. pravidla označování, přidělování, vydávání, odevzdávání a úschovy klíčů od budov, kanceláří, skladů a ostatních provozních prostorů případně i od služebních vozidel, výroby náhradních klíčů a výměny zámků, včetně příslušného způsobu evidence,
• systém obchůzek, tj. trasy, pravidla a náplň činnosti pohyblivých hlídek s ohledem na kritická místa (nakládací doky, podzemní garáže apod.), včetně požární a bezpečnostní prevence a prvotních zásahů,
• zvláštní postupy a opatření v případě požáru, havárie a jiné mimořádné události, podle požárních a poplachových směrnic, předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci případně dalších provozních předpisů specifické a doplňkové činnosti sjednané podle Vašich konkrétních požadavků v rámci využitelné pracovní kapacity strážných (obsluha kamerového systému, recepční služby, apod.), vedení dokumentace o výkonu ostrahy, vnitřních i vnějších kontrolách, jejich výsledcích, opatřeních apod.

Můžeme nabídnout více.

• Objekty vybavené elektronickým zabezpečovacím systémem (EZS) střežíme formou připojení k našemu pultu centrální ochrany (PCO) s nepřetržitým provozem. Garantujeme sjednanou dojezdovou dobu motorizované ozbrojené zásahové jednotky od přijetí poplachového signálu.

• Provádíme pravidelné i nepravidelné obhlídky určených objektů motorizovanou ozbrojenou hlídkou (patroly) .
• Zajistíme bezpečnou přepravu hotovosti.
• Poskytujeme pořadatelskou a ochrannou službu při různých pracovních a společenských akcích, ochranné doprovody, svoz a rozvoz osob, zpracujeme bezpečnostní analýzy, zajistíme i úklidové služby a další.

Pomůžeme Vám

• Pro naše zákazníky jsme též schopni zajistit montáž a servis elektronického zabezpečovacího systému (EZS) externí firmou, doplněného o požární čidla nebo kamerový systém.

• Rovněž případně poskytneme pronájem bezdrátového GPRS komunikátoru včetně potřebné SIM karty.

• Poté se stačí jen připojit na náš  pult centrální ochrany, výsledný efekt bude splněn na 100%. Díky tomu se stane Váš objekt nezajímavý pro zloděje  !!!

Potřebujete-li doplnit, konkretizovat, upřesnit či rozšířit jakoukoli informaci o nás a našich službách, jsme Vám k dispozici. Využijte sekci kontakty.

O tyto stránky, stejně jako o servis pultu PCO a instalaci bezpečnostních a kamerových systémů se stará ISBS.cz